Tổng hợp đá gà Thomo Campuchia 16-12-2018 ( Hùng kê tranh cúp 4 con gà Việt 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 kg bồ 999)

Hùng kê tranh cúp 4 con gà Việt 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 kg bồ 999

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6